O mateřské škole

Myšky – 1. třída

Do třídy Myšek dochází zpravidla děti od 3-4 let. Jsou to děti, z nichž většina je mezi vrstevníky a ve větším kolektivu poprvé. Naše práce je zaměřena na získávání sociálních kontaktů a adaptaci dětí na nové prostředí.

Rozvíjíme samostatnost, poznávací procesy, řeč, hru, pohybové dovednosti, sebeobsluhu, hygienické návyky. Paní učitelky k dětem přistupují laskavě, dávají jim pocit bezpečí a otevřené náruče. Pomáhají dětem si osvojit nové vědomosti a dovednosti formou hry, spontánním učením i didakticky zacílenou činností. 

Kocourci – 2. třída

Do třídy Kocourků dochází zpravidla děti ve věku 4-5 let. Navazujeme na dovednosti, vědomosti a návyky získané z předchozího roku. I nadále rozvíjíme estetické složky výchovy, vedeme všechny děti ke zdravému způsobu života. Děti mají možnost se seznamovat se základy hry na flétnu,s dovednostmi v keramické dílně, které jsou zařazovány nenásilnou formou do průběhu dne.

Zařazujeme náročnější formy práce jako je experimentování, řešení problémů, práce
v centrech aktivit. Cíleně děti seznamujeme s hodnotami naší společnosti a kultury, což koresponduje s cíli a filozofií naší školy. V doplňujících projektech rozvíjíme zájmy a nadání dětí, podporujeme je ke zdravému životnímu stylu.

Žirafky – 3. třída

Třída Žirafek je umístěna v budově základní školy .Do třídy dochází děti od 5-6 let a děti s odkladem školní docházky. Prostředí školy plní hlavně funkci adaptační, kdy se děti sžívají s prostředím, které jim nebude cizí, až nastoupí do 1. třídy. Nabízíme dostatek činností a příležitostí, vedoucí k úspěšnému vstupu do základní školy. Rozvíjíme talent a nadání. Klademe důraz na samostatnost při řešení úkolů, soustředit se na práci, hru i další činnosti.

Děti mohou pracovat samostatně nebo v centrech. Děti mohou získat nové vědomosti a dovednosti v doplňujících programech školy (plavání, lyžování, keramika, výtvarné činnosti, jazykové dovednosti).

Všechny činnosti a příležitosti jsou plánovány k naplnění klíčových kompetencí, které vedou k úspěšnému vstupu do základní školy.

Pro děti s odkladem školní docházky jsou nabízeny náročnější činnosti, přistupujeme k nim více individuálně. Rozvíjíme matematickou a čtenářskou gramotnost, rozvíjíme grafomotoriku. Jsou zařazována témata, která se váží ke kultuře naší společnosti i světu. Aktivita na přípravu do školy s rodiči je nastavena formou EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍCH SKUPINEK – příprava na 1.třídu, která se odehrává přímo v 1.třídě ZŠ a aktivit se zúčastní i budoucí paní učitelka, která bude v 1. třídě vyučovat.

 Zahrada MŠ

MŠ je vybavena rozlehlou zahradou se zajímavými hracími prvky a brouzdalištěm. Je možno s dětmi využívat i přilehlého areálu dopravního hřiště.