Projekty

 

 

Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice

Projekt podporuje vznik preventivně intervenčního systému podpory žáků ohroženým školním neprospěchem napříč zapojenými školami s primárním cílem zmírnit jejich obtíže a eliminovat jejich dopad na další školní úspěšnost, zabránit rozvoj nežádoucích mechanismů spojených s prožíváním trvalého neúspěchu, předejít ztrátě motivace pro další vzdělávání, vyhnout se hrozbě předčasného ukončení základního vzdělání a omezení volby dalšího vzdělávání.

V rámci toto projektu škola nabízí služby školního psychologa (konzultace, kariérové poradenství pro žáky vyšších ročníků), zájmové útvary pro rozvoj čtenářské gramotnosti, doučování pro vybrané předměty a práci s klimatem třídy.

Projekt „Za Humnama“

Naše škola se zapojila do velkého regionálního projektu s názvem „Za humnama“, jehož cílem je ve spolupráci s různými základními školami provést zmapování tradičních řemesel žijících mezi lidmi a tuto informaci poskytnout široké veřejnosti. Výstupem bude vytvoření webové prezentace producentů v území, tištěná publikace (katalog) těchto producentů, která bude k dispozici pro všechny obce a města v území, dále o vybraných nejzajímavějších tradičních výrobách bude pořízeno video, které bude distribuováno do škol jako doplňková učební pomůcka.

Za naši školu vytvořily žákyně Kateřina Gratclová a Natálie Ryzá (6. roč.) krásnou produkci o tradici šití krojů v Těšanech a zaměřily se na paní Marii Horákovou, která sama se šití krojů věnuje už řadu let. V 7. ročníku se žáci Jana Nádeníčková, Sabina Konečná a Jiří Barnovský ve své zajímavé a názorné prezentaci zmínili o dlouholeté tradici zdobení kraslic v Borkovanech. Oslovili v této souvislosti paní Marii Nádeníčkovou, jejíž rodina se tzv. résování kraslic věnuje už několik generací. Také nás seznámili s paní Marií Strachoňovou, která šije v Borkovanech kroje.

HOBIT – HOdina BIologie pro živoT

Naš škola je zapojena do projektu HOBIT – HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího programu, který realizuje Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pod záštitou odborníků věnujících se těmto závažným onemocněním. Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků 8. a 9. ročníku.

 

Hravě žij zdravě 2012

Do projektu, který je určen všem dětem, které mají zájem naučit se zásady správné výživy a zdravého životního stylu se zapojili žáci 5. ročníku. Po dobu 4 týdnů jsou soutěžícím třídám předkládány nové lekce v podobě hry, které dětem umožní vzdělávat se plněním zábavných úkolů. Cílem kurzu je pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim.

Po škole v pohybu

poskolevpohybu
Projekt je určen dětem školního věku a školám, pro které není zdravý životní styl prázdným pojmem. Důvodem je nedostatek pohybu dětí, který ohrožuje jejich zdraví již od útlého věku a společně s nadbytečným přijmem potravy je přičinou nadváhy a obezity. Do soutěže se za naši školu přihlásili žáci 4. a 6. ročníku. Do slosování o ceny je zařazen každý, kdo se věnuje denně pohybové aktivitě po dobu 30 dní a získá nejméně 20 bodů za pohybové aktivity.

Tradice sázení lípy na Den Země

Žáci a učitelé naší školy s espolečně účasní tradičního sázení lípy v okolí školy. Je to malá slavnost, kdy žáci společně zasadí lípu, která je zakoupena z výtěžku za sběr papíru, který se tak v podobě stromu opět vrací přírodě. Veďme naše děti k lásce k přírodě a ke stromům a vše se nám mnohonásobně vrátí.

Partnerství se ZŠ a MŠ Ruše ve Slovinsku

Hlavní činností vzájemné výpomoci obou základních škol je výměnná organizace poznávacích zájezdů do oblastí partnerské školy. Žáci vytvářejí pro své zahraniční přátele ochutnávky českých jídel, ukázky českých tradic či tvoří osobní dárky. Kromě poznávání krajiny a kultury nechybí ani vzájemné poznávání v rodinách, společné odpolední programy a noví kamarádi. V neposlední řadě pak žáci pocvičí schopnosti anglické koverzace.

Projekt Zdravá škola

zdravi
ZŠ Těšany byla na základě schváleného projektu podpory zdraví přijata dne 15.12.2011 na SZÚ Praha do sítě Zdravých škol ČR.Škola má právo připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví, dále má právo používat originální znak Projektu Zdravá škola.Má právo účastnit se akcí organizovaných SZÚ k problematice podpory zdraví. Dokument ke stažení zde.

Projekt Zdraví, bezpečnost a ekologie – nadace ČEZ

Tento projekt byl realizován na podzim roku 2011. Probíhal ve třech částech.
V oblasti Zdraví – byla uskutečněna spolupráce se studiem Divoká vařečka v Brně, které se aktivně účastnilo v oblasti kulinářské soutěže pro žáky v rámci příprav občerstvení k 60. výročí základní školy. Nejlépe vyhodnoceným skupinám byl v rámci projektu postytnut zajímavý dar. Žáci přijali jako výhru účast v kurzu vaření , který probíhal v Brně, přímo ve studiu Divoká vařečka.

V části Bezpečnost- bylo realizováno ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Educativa napojení a nasazení monitorovacího systému , jež vyhodnocuje, které webové stránky žáci navštěvují a dále za pomoci web filtru dokáže nežádoucí stránky blokovat.Spoluautorem projektu je dlouholetý starosta obce Těšany, nyní poslanec Parlamentu ČR, Jan Husák, který se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a mládeží.

V části Ekologie – byly pořízeny sběrné nádoby na třídění odpadu v budově školy do přízemního vestibulu a do prvního patra. Byl zakoupen spotřební materiál na organizaci soutěží v rámci Dne Země a dalších ekologických aktivit školy.Přírodní učebna s tabulí a venkovním příslušenstvím, která začne být využívána ve atriu školy od jarních měsíců ,se stane zajímavým místem pro výuku pod širým nebem.

Projekt EdTwin (2008 – 2011)

ZŠ Těšany se aktivně účastnila v projektu příhraniční spolupráce České republiky a Rakouska, který organizovalo SSŠ Brno, Hybešova.
V rámci projektu se pedagogové vzdělávali v hospitačních činnostech na různých vídeňských školách, měli možnost poznat organizaci exkurzí ve Vídni i Znojmě.
Žáci těšanské školy na podzim roku 2010 měli možnost reprezentovat nejen Těšany, ale i Jihomoravský kraj a ČR na Dnu rozmanitosti ve Vídni.

Projekt PROFILES

Základní škola Těšany je díky Bc. Petře Čepelkové zapojena do mezinárodního projektu PROFILES spolu s dalšími 20 zahrančními partnery z celé Evropy.Jedná se o jeden z největších evropských projektů Sedmého rámcového programu.Jeho cílem je podnítit zájem žáků o studium přírodovědných předmětů.Vybraná pí učitelka získá evropské osvědčení o dalším vzdělávání.V rámci projektu PROFILES se jedná především o výměnu zkušeností a inovativních vzdělávacích materiálů mezi zkušenými učiteli z celé Evropy.

Projekt EKOPOLIS

Zahrnuje učivo v rámci průřezového tématu Enviromentální výchovy. Hlavním cílem je prohloubit žákům vnímání okolního prostředí, všímat si souvislostí mezi jednotlivými prvky krajiny. Průřezové téma Enviromentální výchova je velmi komplexní téma, které zasahuje řadu oblastí života. Desková hra a činnosti na ni navazující nabízejí žákům možnost nahlédnout zábavnou formou na ekologii.

Metodologická podpora

Základní škola v Těšanech je zapojena do projektu Metodologická podpora v oblasti práce se žáky, který probíhá v rámci oblasti podpory Dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Hlavním cílem projektu je podpora celoživotního učení, lepší aktivizace žáků, kritická práce s informacemi, utváření názoru a argumentace, rozvoj čtenářství. Projektu se účastní 170 pedagogických pracovníků z oblasti Brna – venkov a města Brna.

Dny zdraví

Několikrát do roka se na naší škole koná Den zdraví, Každá třída má vytvořen svůj individuální program věkově odpovídající žákům. Klasické hodiny a tradiční vyučování nahrazují hodiny péče o zoubky, poskytnutí první pomoci, vaření, poznávání Albánie, ale také kosmetiky, kadeřnictví, bojového umění či sportovního vyžití. Novým velmi zajímavým tématem přibyla PC hygiena. Výuka v takto netradičním duchu je příjemným zpěstřením nejen pro žáky ale i pro učitele.

Vzdělávací exkurze, výlety, besedy

Škola organizuje množství doplňkových akcí, které umožní vzdělávat žáky netradičně a zábavně. Příkladem může být exkurze do Muzea knihy ve Žďáru n. Sáz. s návtěvou památky UNESCO, Beseda o holocaustu: Učíme se od pamětníků, představení Divadla pro školy přímo v naší budově, akce „Poznáváme svět nevidomých“ či účast na akci ŽIRAFA – ŽIvot, RAdost, FAntazie (akci zaměřenou na popularizaci přírodních věd).